Matemáticas 1º ESO

Aquests són els continguts mínims de 1º ESO que l’alumne haurà d’assolir per superar la assignatura

CONTINGUTS MINIMS