BANC DE LLIBRES (BEQUES XARXA LLIBRES)

El dia de lliurament dels llibres de Primària, serà el divendres 23 de juny, de 8h a 14h,  a les aules del curs actual.
Per a Secundària, el dimarts 20 de juny d’11:30h a 13h, a les aules del curs actual
Recordeu  !!  LLIURAR els nous sol·licitants en administració del centre la SOL·LICITUD DEL BANC DE LLIBRES, impresa, fins al 20 de juny i tots, el document LLIURA DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR amb els llibres del dia corresponent.
I aquells llibres que no es retornen, els cobraren amb posterioritat.

El día de entrega de los libros de Primaria, será el viernes 23 de junio, de 8h a 14h. en las aulas del curso actual.
Para Secundaria, el martes 20 de junio de 11:30h a 13h, en las aulas del curso actual
Recordar !! ENTREGAR los nuevos solicitantes en administración del centro la SOLICITUD DEL BANCO DE LIBROS, impresa, hasta el 20 de junio y todos, el documento ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL CURRICULAR con los libros el día correspondiente.
Y aquellos libros que no se devuelvan, se cobrarán, con posterioridad.

>Totes les instruccions WEB DE CONSELLERIA
>Renovació i nous sol·licitants, excepte 5 Infantil. Ompli o descarregar i omplir . Entregar amb els llibres> DOCUMENT LLIURAMENT LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR
>Nou sol·licitant. Picar en Tramitar telemàticament. Omplir per web e imprimir. Entregar amb els llibres> TRAMITAR TELEMÀTICAMENT

>Todas los instrucciones WEB DE CONSELLERIA
>Renovación y nuevos solicitantes, excepto 5 Infantil. Llene o descargar y llenar . Entregar con> los libros DOCUMENTO ENTREGA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL CURRICULAR
>Nuevo solicitante. Picar a Tramitar telemáticamente. Llenar por web e imprimir. Entregar con> los libros TRAMITAR TELEMÀTICAMENTE

BANC DE LLIBRES (Xarxa llibres)

ALUMNES DE PRIMÀRIA I ESO
1. L’alumnat participants en el programa de banc de llibres durant el curs 2016-2017 no haurà de presentar cap sol·licitud per participar en el banc de llibres 2017-2018. Serà imprescindible per a poder participar en el banc de llibres el lliurament, a la fi del curs, del lot complet de llibres de text i material curricular corresponents al curs 2016-2017,

2. Tots tenen l’obligació de lliurar els llibres juntament amb el document habilitat a aquest efecte per la Conselleria. 
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

3. L’alumnat que renuncie enguany a aquest servei, ha de retornar els llibres i signar el document explícit com que NO van a utilitzar el banc de llibres.

4. Les sol·licituds de nova participació es presentaran al centre, fins al 20 de juny de 2017.

ALUMNAT DE 5 ANYS QUE ACCEDEIXE A 1r DE PRIMÀRIA
Els alumnes de 5 anys que vulguen participar en el banc de llibres, hauran de presentar la sol·licitud de nova participació.
Per a resoldre qualsevol dubte poseu-se en contacte amb el centre: 96 287 47 42

>Totes els instruccions WEB DE CONSELLERIA
>Renovació i nous sol·licitants, excepte 5 Infantil. Ompli o descarregar i omplir . Lliurar amb els> llibres DOCUMENT LLIURAMENT LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR
>Nou sol·licitant. Picar a Tramitar telemàticament. Omplir per web i imprimir. Lliurar amb els> llibres TRAMITAR TELEMÀTICAMENTBANCO DE LIBROS (xarxa llibres)

Acceso a las instrucciones, solicitudes y entrega de libros:

>WEB de CONSELLERIA

ALUMNADO DE PRIMARIA Y ESO

1. El alumnado participante en el programa de banco de libros durante el curso

2016-2017 no deberán presentar ninguna solicitud para ser participantes en el banco de libros 2017-2018. Será imprescindible para poder participar en el banco de libros la entrega, a finales del curso, del lote completo de libros de texto y material curricular correspondientes al curso 2016-2017,

2. Todos tienen la obligación de entregar los libros junto con el documento habilitado a tal efecto por la Consellería.

www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

3. El alumnado que renuncien éste año a este servicio, tienen que devolver los libros y firmar el documento explícito como que NO van a utilizar el banco de libros.

4. .Las solicitudes de nueva participación se presentarán en el centro, hasta el 20 de junio de 2017.

ALUMNADO DE 5 AÑOS QUE ACCEDEN A 1º DE PRIMARIA

Los alumnos de 5 años que quieran participar en el banco de libros, tendrán que presentar la solicitud de nueva participación.

Para resolver cualquier duda pónganse en contacto con el centro: 96 287 47 42